Menu
RSS
A+ A A-

บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา

อาจารย์ ดร.อัตภาพ  มณีเติม  อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

งานบริหารทั่วไป

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี  นางสาวไพลิน ฤทธิเดช

งานทะเบียน

นางสาววรดี แซ่โค้ว  นางประไพ ขมแก้ว  นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส  นางรัชนก เรืองอร่าม  นางสาววนิดา แตงเงิน  ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ บุตตะพันธ์

งานส่งเสริมวิชาการ

นางปิ่นทอง อมรจุติ  นางสาวเฉลย ทองคำ  นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ  นางสาวมัทนา ไทยสงฆ์

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

 นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ  นายณัฐพล   อาบสีนาค

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready