Menu
A+ A A-

 

ผศ.ดร. พรรณี คอนจอหอ

ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.อัตภาพ  มณีเติม

รอง ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Image

นางสาววรดี แซ่โค้ว

หัวหน้างานประมวลผล

งานประมวลผล

Image

นางประไพ ขมแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน

งานทะเบียน

Image

นางปิ่นทอง อมรจุติ

หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

Image

 

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี

นักบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

 

 

Image

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ

นักวิชาการศึกษา

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

Image

นางสาวเฉลย ทองคำ

นักวิชาการศึกษา

งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

Image

 

นางรัชนก เรืองอร่าม

นักวิชาการศึกษา

งานเอกสารและตรวจสอบ

 

Image

นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส

นักวิชาการศึกษา

งานเทียบโอนและศูนย์นอก

Image

นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ

นักวิชาการศึกษา

งานประกันคุณภาพ

นางสาวไพลิน ฤทธิเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

นางสาววนิดา แตงเงิน

นักบริหารงานทั่วไป

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

 

 


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136, 1141
โทรสาร 0-3249-3279