Menu
A+ A A-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี คอนจอหอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี คอนจอหอ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.อัตภาพ มณีเติม

ดร.อัตภาพ  มณีเติม

รองผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ดร.อัตภาพ มณีเติม

ผศ.ดร.พิชิต สุดตา

รองผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ดร.อัตภาพ มณีเติม

อาจารย์พีรศุษย์  บุญมาธรรม

รองผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป

งานทะเบียน

งานส่งเสริมวิชาการ

งานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา

งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี

นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาววรดี แซ่โค้ว

นางสาววรดี แซ่โค้ว

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางปิ่นทอง อมรจุติ

นางปิ่นทอง อมรจุติ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ

นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาววนิดา แตงเงิน

นางสาววนิดา แตงเงิน

นักบริหารงานทั่วไป

(ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง)

นางประไพ ขมแก้ว

นางประไพ ขมแก้ว

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ระดับ 3

นางสาวเฉลย ทองคำ

นางสาวเฉลย ทองคำ

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ

นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร

นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวไพลิน ฤทธิเดช

นางสาวไพลิน ฤทธิเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส

นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจำรัส

นักวิชาการศึกษา

 

นางรัชนก เรืองอร่าม

นางรัชนก เรืองอร่าม

นักวิชาการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready