Menu
RSS
A+ A A-

แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

-----------------------------

เพื่อให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม- คืนพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปตามระเบียบราชการเกิดความโปร่งใส และป้องกันการสูญหาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และหมวด 13 มาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 - 211 จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการยืม - คืนพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

ดาวน์โหลด

Last modified onวันเสาร์, 15 เมษายน 2566 10:11

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready