Menu
RSS
A+ A A-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษา ประกอบด้วย 3 วิชา คือ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาทักษะวิชาชีพครู และวิชา PBRU English Placement Test

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาที่จะนำข้อมูลเบื้องต้นนี้ไปจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ร่วมกัน “เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา” เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรของชาติต่อไป

ปีการศึกษาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาวัดแววความเป็นครูPBRU English Placement Test
2564
2563    

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready