Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (68)

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์

          ขอเชิญชวนบุลคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ทุนสนับสนุนการพัฒนาจิต จำนวน 2000 บาท และได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
    1. เข้ารับการอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
    2. ต้องบันทึการนั่งสมาธิ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65
    3. ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครสมัครได้ที่ 
แบบฟอร์มการสมัคร

Read more...

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)

การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ)
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 และ 2 อาคารวิทยาภิรมย์

--------------------------------

 กรณีที่มารับด้วยตนเอง ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือบัตรติดรูปอื่นๆ ที่รับรองจากหน่วยงานราชการ
 กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นมารับแทนตนเอง ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. ใบมอบฉันทะ (ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้กรอกข้อมูล เพื่อมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน) สามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2562_Proxy_form.pdf
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน จะต้องเขียนแบบคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาทสามารถ Download ได้ที่นี่ http://acad.pbru.ac.th/pdf/Form/2564_Financial_proxies_form.pdf และต้องเตรียมหลักฐานและเอกสาร ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อ-นามสกุล เดียวกับผู้สำเร็จการศึกษา เท่านั้น
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more...

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

วันที่กิจกรรม

19-22
มิถุนายน 2563

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพบนักศึกษาใหม่
ช่องทางการติดต่อผู้สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2563
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23
มิถุนายน 2563
กิจกรรมการสอบ pretest
คลิปแนะนำการสอบ
24
มิถุนายน 2563
อธิการบดีพบนักศึกษาใหม่
อธิการบดีพบผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่
กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษาใหม่
 25-30
มิถุนายน 2563
  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำรายวิชา
1 กรกฎาคม 2563 : เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563
ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วงที่ 2 เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

Read more...

รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (บัณฑิตอาสา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 (บัณฑิตอาสา)

------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา สังกัดสำนักงานอธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ปฏิทินการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดปฏิทิน

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

---------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 1 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-5 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 5) อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1453/2560 จึงประกาศการรายงานตัวและแนวปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบรายงานตัว

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

--------------

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2562

-----------------------

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ 1) กลุ่มนิสิตนักศึกษาครูในโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ 2) กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู 3) กลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันฝ่าผลิตที่เข้าร่วมโครงการ และ 4) กลุ่มผู้บริหาร/หน่วยงานสถานศึกษาผู้ใช้ครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ บุคคลตามกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามดังกล่าวผ่านช่องทาง http://bit.ly/2SCSsUT และ http://bit.ly/2KfLiCg ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนิสิตนักศึกษาครูในโครงการฯ ได้ทาง www.mua.go.th/users/bpp/ ในห้วข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะได้นำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ นายกิตติพันธ์ ลุประสงค์ หรือ นางสาวพรพรรณ  ขวัญกิจไมตรี เบอร์โทรศัพท์ 02-0395591-93

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562

----------------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืม สอดรับกับกำหนดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตามวิธีการขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready