Menu
RSS
A+ A A-

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)

--------------------------

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

 

Read more...

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2/2566

---------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://reg.pbru.ac.th/register

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566   

 -----------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

Read more...

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
ที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 สำหรับ...อาจารย์ผู้สอน

1.      1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน พิมพ์ใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ทุกรายวิชา จากระบบบริการการศึกษา (http://reg.pbru.ac.th/register)

2.      2. ให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาตามใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ในแต่ละกลุ่มเรียน หากพบว่านักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อในเอกสารดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์กำกับติดตามให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

3. สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้มาติดต่อได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

*** มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยเด็ดขาด ***

 

สำหรับ...อาจารย์ที่ปรึกษา

1.      1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษา พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นเรียนที่รับผิดชอบจากระบบบริการการศึกษา (http://reg.pbru.ac.th/register) ทุกชั้นเรียนที่รับผิดชอบ

2.      2. กรณีนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ขอความอนุเคราะห์ติดตามให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

3. ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละชั้นเรียน หากพบว่านักศึกษาคนใดมีมิได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และภาคการศึกษาก่อนหน้า ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามให้นักศึกษาเข้ามาดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566  หากไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระยะเวลาศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาฯ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้หากนักศึกษา ไม่มาดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่กำหนด

*** มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยเด็ดขาด ***

 

สำหรับ...นักศึกษา

กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้เร่งดำเนินการขอคืนสถานภาพและดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

    กรณีนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 หรือมีสถานภาพ ขาดการติดต่อ” ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 

หากไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระยะเวลาศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาฯ พ.ศ. 2566

 

หากนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้วไม่ปรากฏผลการศึกษาใน
ระบบบริการการศึกษา ให้ดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการต่อไป

 

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

 

Read more...

การเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

 -----------------------------------

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ในการนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ให้นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวและไม่ผ่าน ให้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ ดังรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1/2566

---------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.๒๕๖๔ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://reg.pbru.ac.th/register

Read more...

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

--------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และวันซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2566 ซึ่งวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอกำหนดการเรียนการสอนและการสอบทดแทนวันที่มีการหยุด ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 -----------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

กำหนดการเรียนการสอน

 

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

กำหนดการเรียนการสอน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready