Menu
A+ A A-

0 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
1 - Website และข้อมูล ที่นักศึกษาควรรู้
2 - หมวดศึกษาทั่วไป ปี 2549 - 2553
3 - ข้อควรรู้ ปี 2549 - 2553
4 - หมวดศึกษาทั่วไป ปี 2554
5 - การเทียบวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระหว่างปี 2549 กับปี 2554
6 - ประกาศ การเพิ่มรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ปี 2555 
7 - รายวิชา GE ปรับอาเซียน ปี 2555
8 - การเทียบโอนรายวิชา GE ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.
9 - การเทียบโอนรายวิชาผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คณะวิทยาการจัดการ
10 - การเทียบรายวิชาเรียนหลักสูตรปี 2549 และปรับปรุงปี 2554
11 - การสอบพื้นฐาน 4 วิชา
12 - ประกาศ การเพิ่มรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ปี 2558
13 - ประกาศ การเลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558
14 - ประกาศ การเทียบรายวิชาพื้นฐาน 2560
15 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
16 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560
17 - คู่มือการสอบ PBRU English Placement Test
18 - การเลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
19 - การเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560
20 - รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  2560 (GE)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready