Menu
A+ A A-

0 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
1 - Website และข้อมูล ที่นักศึกษาควรรู้
2 - หมวดศึกษาทั่วไป ปี 2549 - 2553
3 - ข้อควรรู้ ปี 2549 - 2553
4 - คู่มือลงทะเบียน mis.pbru.ac.th
5 - การเทียบวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระหว่างปี 2549 กับปี 2554
6 - ประกาศ การเพิ่มรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ปี 2555 
7 - การเทียบรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8 - การเทียบโอนยกเว้นวิชาเรียน
9 - การเทียบโอนรายวิชาผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. คณะวิทยาการจัดการ
10 - การเทียบรายวิชาเรียนหลักสูตรปี 2549 และปรับปรุงปี 2554
11 - การสอบพื้นฐาน 4 วิชา
12 - ประกาศ การเพิ่มรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ปี 2558

13 - ประกาศ การเลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558

14 - ประกาศ การเทียบรายวิชาพื้นฐาน 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready