Menu
RSS
A+ A A-

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง คุณสมบัตินักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตในการฝึกปฏิบัติการสอน (18 พฤษภาคม 2557)
 - บันทึกข้อความ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. (14 สิงหาคม 2558)
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) (21 กันยายน 2560)
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง คุณสมบัติในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (22 มกราคม 2564)
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง คุณสมบัติในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) (11 กุมภาพันธ์ 2564)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready