Menu
RSS
A+ A A-

ปรัชญา

สนับสนุนการจัดการศึกษา บริการอย่างเสมอภาคและเป็นมิตร สัมฤทธิ์ผลด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

 
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนําในงานวิชาการและสนับสนุนงานบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลแห่งการสร้างสรรค์เชิงรุก ภายในปี 2570

 

พันธกิจ

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต

2. ให้บริการในงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ!เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุก

4. พัฒนางานด้วยกระบวนการวิเคราะห์งานและการวิจัย

 

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (บุคลากรมีค่านิยมเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย)

P : ทำงานเชิงรุก (Proactive)
B : สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม (Benefit)
R : สำนึกนำความรับผิดชอบ (Responsibility)
U : กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว (Unity)


อัตลักษณ์

“มุ่งมัน ่ ยิมแย้ม แจ ้ ่มใส ใส่ใจผู้รับบริการ”

 
เอกลักษณ์
“พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นสากล  ประสานงานเครือข่าย   ขับเคลื่อนบริการด้วยเทคโนโลยี”
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตรงกับความต้องการของชุมชน และมีความเป็นสากล
2. เพื่อให้งานบริการมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้มีระบบการให้บริการงานทะเบียนและงานประมวลผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถนำมาใช้การปฏิบัติงาน
5. เพื่อให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยพัฒนาองค์กร
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนางาน

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready