Menu
RSS
A+ A A-

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตรรับรอง กคศ.สมอ.08

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)  
นวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)    

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready