Menu
RSS
A+ A A-

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตรรับรอง กคศ.สมอ.08

คณะครุศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)    
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)    

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready