Menu
RSS
A+ A A-

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตรรับรอง กคศ.สมอ.08

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
วิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)  
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  
เทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready