Menu
RSS
A+ A A-

หลักสูตรสาขาวิชาข้อมูลหลักสูตรรับรอง กคศ.สมอ.08

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
วิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)    
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)    
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  
เทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready