Menu
RSS
A+ A A-

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้กับเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับดำแหน่งทางวิชาการของข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้พิจารณาประเด็นข้อคำลามจากที่ประชุมสัมมนาดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบห้ผยแพร่ผลการพิจารณาให้สถาบันอุดมศึกษาทราบเป็นแนวทางในการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ดาวน์โหลด

Last modified onวันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 02:29

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready