×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-
ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป (29)

แผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ได้เห็นชอบกำหนดการส่งผลการศึกษาและอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล้วนั้น กอปรกับในระหว่างวันที่ 9 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ได้มี (ร่าง) กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ซึ่งมีการรับสมัครตำแหน่งครูด้วยนั้น

ในการนี้เพื่อให้การอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทันตามกำหนดการสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอส่งรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มาพร้อมกันนี้   เพื่อให้ทางคณะได้วางแผนดำเนินการ  ในการนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อแจ้งให้นักศึกษารับทราบอีกทางหนึ่ง

ดาวน์โหลดปฏิทิน

Read more...

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตารางกำหนดวันเสียค่าปรับการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตารางกำหนดวันเสียค่าปรับ
การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (8) "ค่าปรับขอรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่า 3 เดือน จากวันที่มหาวิทยาลัยให้มารับ ฉบับละ 500 บาท และค่าปรับขอรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษาเกินกว่า 6 เดือน จากวันที่มหาวิทยาลัยให้มารับ ฉบับละ 100 บาท"
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งกำหนดวันที่สำเร็จการศึกษา รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่นัดรับเอกสาร และวันที่เริ่มปรับ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จกาศึกษาตามรอบต่าง ๆ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

วันที่สำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่นัดรับเอกสาร
วันที่เริ่มปรับ
ค่าปรับ
สถานที่รับเอกสาร
 15 กรกฎาคม 2564   31 สิงหาคม 2564  1 มีนาคม 2565 ฉบับละ 100 บาท สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 17 มิถุนายน 2564   31 กรกฎาคม 2564  1 กุมภาพันธ์ 2565
 20 พฤษภาคม 2564  30 มิถุนายน 2564  1 มกราคม 2565
 30 เมษายน 2564  31 พฤษภาคม 2564  1 ธันวาคม 2564
 22 เมษายน 2564  31 พฤษภาคม 2564  1 ธันวาคม 2564
 18 มีนาคม 2564    30 เมษายน 2564  1 พฤศจิกายน 2564
 25 กุมภาพันธ์ 2564  31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 18 กุมภาพันธ์ 2564  31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 15 กุมภาพันธ์ 2564    31 มีนาคม 2564  1 ตุลาคม 2564
 21 มกราคม 2564  28 กุมภาพันธ์ 2564  1 กันยายน 2564
 24 ธันวาคม 2563
 31 มกราคม 2564  1 สิงหาคม 2564
 25 พฤศจิกายน 2563
 30 ธันวาคม 2563  1 กรกฎาคม 2564
 22 ตุลาคม 2563
 30 พฤศจิกายน 2563  1 มิถุนายน 2564
 17 กันยายน 2563
 31 ตุลาคม 2563   1 พฤษภาคม 2564
 24 สิงหาคม 2563
 30 กันยายน 2563   1 เมษายน 2564 
 16 กรกฎาคม 2563
 31 สิงหาคม 2563   1 มีนาคม 2564
Read more...

อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

------------------------------

เพื่อให้การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 26 เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและทักษะด้านประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ มติประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย จึงกำหนดอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home)
ของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

---------------------------

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ประกาศปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย

-------------------------

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยได้นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอปรับรายละเอียดของ มคอ.2-7 ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more...

มาตรฐานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2562

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

----------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองนั้น  เพื่อให้มาตรฐานการให้บริการมีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ จึงกำหนดมาตรฐานการให้บริการดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Read more...

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

-----------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑืการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม  พ.ศ. 2559 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ดังนี้

(ดาวน์โหลดรายละเอียด)

Read more...

มาตรฐานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

----------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองนั้น  เพื่อให้มาตรฐานการให้บริการมีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ จึงกำหนดมาตรฐานการให้บริการดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Read more...

การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2561

---------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกียวข้องนั้น  เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องและเป็นการให้เกียรติแก่สถาบัน จึงกำหนดให้นักศึกษาภาคปกติแต่งชุดนักศึกษาเมื่อมาขอรับบริการในวันจันทร์-ศุกร์ นักศึกษาภาคนอกเวลาและภาคปกติที่มาขอรับบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่ราชการ ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านประกาศ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready