Menu
A+ A A-

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบ 3.5 (รับตรงอิสระกรณีพิเศษ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5
(รอบรับตรงอิสระกรณีพิเศษ)

------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 มีการรับสมัครนักศึกษา จำนวน 5 รอบ  และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 รอบนั้น  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและช่องทางการรับสมัครเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเพิ่มรอบรับสมัครนักศึกษา รอบ 3.5 (รอบรับตรงอิสระเป็นกรณีพิเศษ) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://mis.pbru.ac.th/admission/ รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1111, 1117, 1166, 1141
โทรสาร 0-3249-3279, 0-3249-3312
ipv6 ready