Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (Pre-test)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

----------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  บัดนี้ มีผู้สมัครและชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามกำหนดการในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 1 เข้าสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยศึกษารายละเอียดการสอบได้ที่เอกสารแนบหมายเลข 2

ดาวน์โหลดประกาศ

หมายเหตุ นักศึกษาที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลังจากวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ให้นำหลักฐานการชำระเงินเพื่อขอเข้าสอบได้ที่ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ในวันที 21 มิถุนายน 2567 ในเวลา 7.30 – 9.00 น.

 

แนวปฏิบัติในการสอบ

1)  ผู้เข้าสอบใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2)  เตรียมบัตรที่แสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวบัตรประชาชน
3)  เตรียมยางลบ ดินสอดำ 2B
4)  ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบถึงจะเข้าสอบได้ แต่ถ้ามาถึงห้องสอบเกินกว่า 30 นาทีแล้วนับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสอบ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เว้นแต่คณะจะมีประกาศกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
5)  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
6)  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
7)  ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในขณะที่อยู่ในห้องสอบ

 

Last modified onวันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567 03:03

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready