Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ  โครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ ปีการศึกษา 2567

-------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2566 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 เข้ารับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามกำหนดการในเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

 

หลักฐานการรายงานตัวประกอบด้วย

1. ใบรายงานตัวที่กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง  ระบุวันที่                                 จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกับกับพร้อมระบุวันที่ลงชื่อ    จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา และมีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 2 ด้าน        จำนวน 2 ชุด
5. ภาพถ่ายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว                             จำนวน 2 รูป

 

หมายเหตุ ให้ผู้รายงานตัวทุกคนเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อส่งเป็นหลักฐานการรายงานตัวต้นฉบับให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สามารถติดตามได้ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready