Menu
RSS
A+ A A-

สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

----------------------------

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 และประกาศผลสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสอบผ่านข้อเขียนแล้ว (เอกสารแนบท้ายประกาศการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการหมายเลข 1)

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศให้นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 และสอบผ่านข้อเขียนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เข้ารับการสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้นักศึกษาครูที่ผ่านการสอบข้อเขียน (เอกสารแนบท้ายประกาศสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ หมายเลข 2) ถ้าไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อและห้องสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อและห้องสอบสำหรับนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2561

เพื่อเข้าสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (100 ข้อ), วิชาทักษะวิชาชีพครู (50 ข้อ) สำหรับนักศึกษาสายครู และ PBRU English Placement Test (100 ข้อ)  

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 15.30 น. 

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าห้องสอบ

1.แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
3.อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
4.อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาเพื่อใช้ดูเวลาเท่านั้น นาฬิกาที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ คือ “นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้”
5.ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียด  รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด
6.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที  และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ โดยให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนก่อนถึงเวลาเข้าสอบ

 รายชื่อและห้องสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ปีการศึกษา 2561

 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5 และรอบ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษษต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5 (รับตรงอิสระเป็นกรณีพิเศษ) และ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบ 3.5 (รับตรงอิสระเป็นกรณีพิเศษ) และรอบ 5 (รับตรงอิสระ) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1-2  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายเข้าไปพิมพ์ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ http://admission.pbru.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2561 และเข้ารับการรายงานตัวตามวันเวลาตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 3

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ลงทะเบียน 1/2561 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

--------------------

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบ 3.5 (รับตรงอิสระเป็นกรณีพิเศษ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5 (รับตรงอิสระเป็นกรณีพิเศษ)

----------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5 (รับตรงอิสระเป็นกรณีพิเศษ) นั้น  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังเอกสานแนบท้ายประกาศ

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.00 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เวลา 9.00 - 16.30 น.

กรณีผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบให้ถือหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อขอเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สาขาวิชา

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ลงทะเบียน 1/2561 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

--------------------

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 3 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน)

------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกดังรายชื่อตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายเข้าไปกรอกประวัติได้ที่ http://admission.pbru.ac.th หรือ http://mis.pbru.ac.th/admission/ และชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

----------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) นั้น  บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามเอกสารแนบ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก จากวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็น วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.30 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ตามสถานที่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2561

-------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่องรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา)  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3

 

หมายเหตุ : 1. ในวันรายงานตัว หากสาขาใดที่มีผู้มารายงานตัวไม่ถึง 15 คน มหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ และจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในภาคการศึกษาที่ 2/2561
2. สาขาที่จำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้มารายงานตัวและเลือกสาขาใหม่

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบ 3.5 (รับตรงอิสระกรณีพิเศษ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3.5
(รอบรับตรงอิสระกรณีพิเศษ)

------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 มีการรับสมัครนักศึกษา จำนวน 5 รอบ  และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 รอบนั้น  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและช่องทางการรับสมัครเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเพิ่มรอบรับสมัครนักศึกษา รอบ 3.5 (รอบรับตรงอิสระเป็นกรณีพิเศษ) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://mis.pbru.ac.th/admission/ รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready