Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบครูเพชรราชภัฏ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบครูเพชรราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบครูเพชรราชภัฏ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบครูเพชรราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Read more...

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

-----------------------------

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดจากกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และมีจิตบริการต่อผู้ที่เข้ารับบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
         เพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีนโยบายการงดให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของสำนัก งดให้ – งดรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ ในการดำเนินงานและทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อหลีกเลียงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังเป็นการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

ดาวน์โหลดประกาศ

การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงินค่าสมัครเท่านั้น ผู้ที่จองวิชาไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน หากวิชานั้นมีผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนหมดเขตรับสมัคร ระบบจะปิดรับสมัครวิชานั้นโดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครวิชานั้นได้ผู้ที่จองวิชาสอบไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้ชำระเงินจะไม่สามารถชำระเงินได้ 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ https://reg.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในระบบ https://reg.pbru.ac.th/register/
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

1. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและภายในอาคารสอบ
3. ช่วงระหว่างรอเข้าสอบ ให้นักศึกษาทุกคนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบดำเนินการเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ  โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบดำเนินการเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2566)

 

-------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2566 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกสิ้นเดือน และวันที่ 7 มิถุนายน  2567 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบดำเนินการเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวสามารถศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการรายงานตัวได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2/2566

---------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://reg.pbru.ac.th/register

Read more...

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566   

 -----------------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

Read more...

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
ที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 สำหรับ...อาจารย์ผู้สอน

1.      1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน พิมพ์ใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ทุกรายวิชา จากระบบบริการการศึกษา (http://reg.pbru.ac.th/register)

2.      2. ให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาตามใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ในแต่ละกลุ่มเรียน หากพบว่านักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อในเอกสารดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์กำกับติดตามให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

3. สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้มาติดต่อได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

*** มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยเด็ดขาด ***

 

สำหรับ...อาจารย์ที่ปรึกษา

1.      1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษา พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นเรียนที่รับผิดชอบจากระบบบริการการศึกษา (http://reg.pbru.ac.th/register) ทุกชั้นเรียนที่รับผิดชอบ

2.      2. กรณีนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ขอความอนุเคราะห์ติดตามให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

3. ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละชั้นเรียน หากพบว่านักศึกษาคนใดมีมิได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และภาคการศึกษาก่อนหน้า ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามให้นักศึกษาเข้ามาดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566  หากไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระยะเวลาศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาฯ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้หากนักศึกษา ไม่มาดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่กำหนด

*** มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยเด็ดขาด ***

 

สำหรับ...นักศึกษา

กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้เร่งดำเนินการขอคืนสถานภาพและดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

    กรณีนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 หรือมีสถานภาพ ขาดการติดต่อ” ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 

หากไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระยะเวลาศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาฯ พ.ศ. 2566

 

หากนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้วไม่ปรากฏผลการศึกษาใน
ระบบบริการการศึกษา ให้ดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการต่อไป

 

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Road Show

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Road Show

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร ศศ.บ. รป.บ. และ น.บ.

      

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready