Menu
RSS
A+ A A-

แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา กยศ. และนักศึกษา กรอ. (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา กยศ. และนักศึกษา กรอ.
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready