Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

ขยายเวลาแก้ไขเอกสาร กยศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ขยายเวลาแก้ไขเอกสารคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย (ผู้ที่เคยทำสัญญาในระบบ e-Studentloan กับ
มหาวิทยาลัยแล้ว) (รอบที่ 4)

ประกาศผลสอบภาคปกติ รอบพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (พิเศษ)

ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

เรียกตัวสำรอง ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ (รอบ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready