Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับการจัดสัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิชาพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

--------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิซา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ ครูเพชรราชภัฏ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ ครูเพชรราชภัฏ 3
ประจำปีการศึกษา 2567

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบครูเพชรราชภัฏ 2  ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเสร็จสิ้นแล้ว ตามกำหนดการในประกาศฉบับดังกล่าว  แต่ยังมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบเพชรราชภัฏ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

--------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567  มีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเรียบร้อยแล้วตามรายชื่อในเอกสารแนบ 1 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบดำเนินการแนบเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมในการรายงานตัวได้ที่ http://reg.pbru.ac.th ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยศึกษาแนวปฏิบัติได้ตามเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready