Menu
RSS
A+ A A-

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

------------------------------------------------------------------------

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปจนถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วน  ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) (ฉบับที่ ๘) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับทราบข้อมูลทางวิชาการ แนวทาง การดำเนินชีวิตในช่วงวัยของการเป็นนักศึกษา รูปแบบการพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดทั้งได้รับการปรับพื้นฐานความรู้เฉพาะศาสตร์ ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบุคคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อมีการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ปิดเป็นจำนวนมาก

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศเพื่อกำหนดช่วงเวลาและรูปแบบของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียม ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยยึดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand) ตามกำหนดการและรูปแบบในเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

ตารางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

Last modified onวันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563 04:14

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready