Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

--------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 (ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.) หรือชำระในวันที่ 8 มีนาคม 2563 (ในเวลา 08.30 - 000009.00 น.)

 

หมายเหตุ  1.ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส แล้วมีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบ (ในกรณีที่ระบบรับสมัครยังไม่เปลี่ยนสถานะ) ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงเพื่อขอดูสถานที่สอบได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น.
              2.ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วสามารถแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อขอดูสถานที่สอบได้ทันทีที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
              3.หากมีข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามประกาศฉบับนี้สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ 081-7735018 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา) หรือ 091-8862859 (นางสาวเฉลย  ทองคำ)

**** อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ ****

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563 11:57
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready