Menu
RSS
A+ A A-

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
ที่มิได้ลงทะเบียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 สำหรับ...อาจารย์ผู้สอน

1.      1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอน พิมพ์ใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ทุกรายวิชา จากระบบบริการการศึกษา (http://reg.pbru.ac.th/register)

2.      2. ให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาตามใบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ในแต่ละกลุ่มเรียน หากพบว่านักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อในเอกสารดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์กำกับติดตามให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

3. สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้มาติดต่อได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

*** มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยเด็ดขาด ***

 

สำหรับ...อาจารย์ที่ปรึกษา

1.      1. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษา พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นเรียนที่รับผิดชอบจากระบบบริการการศึกษา (http://reg.pbru.ac.th/register) ทุกชั้นเรียนที่รับผิดชอบ

2.      2. กรณีนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ขอความอนุเคราะห์ติดตามให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

3. ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละชั้นเรียน หากพบว่านักศึกษาคนใดมีมิได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 และภาคการศึกษาก่อนหน้า ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามให้นักศึกษาเข้ามาดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566  หากไม่มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระยะเวลาศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาฯ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้หากนักศึกษา ไม่มาดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่กำหนด

*** มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยเด็ดขาด ***

 

สำหรับ...นักศึกษา

กรณีนักศึกษาที่ยังมิได้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ให้เร่งดำเนินการขอคืนสถานภาพและดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

    กรณีนักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2566 หรือมีสถานภาพ ขาดการติดต่อ” ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 

หากไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระยะเวลาศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาฯ พ.ศ. 2566

 

หากนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้วไม่ปรากฏผลการศึกษาใน
ระบบบริการการศึกษา ให้ดำเนินการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการต่อไป

 

Last modified onวันศุกร์, 01 ธันวาคม 2566 09:54

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready