×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 779

Menu
RSS
A+ A A-

เลื่อนวันสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเลื่อนวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 3/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2558

Read more...

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more...

ชี้แจงการลงทะเบียน 2/2558

ข้อชี้แจงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการลงทะเบียนและเลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

กำหนดการลงทะเบียน ภาคปกติ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558

Read more...

ลงทะเบียน โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพไทย รุ่น 2
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียน วิชาหมวดศึกษาทั่วไป(GE) สำหรับบางกลุ่มเรียนที่จำนวนนักศึกษาน้อย

เปลี่ยนแปลงกลุ่มเรียน วิชาหมวดศึกษาทั่วไป(GE) สำหรับบางกลุ่มเรียนที่จำนวนนักศึกษาน้อย ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปตรวจสอบตารางเรียนใหม่และพิมพ์ใบลงทะเบียนใหม่เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

Read more...

ลงทะเบียน ภาคปกติ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready