Menu
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

(โควตาเรียนดี และ Portfolio)รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบโควตาเรียนดี และ รอบโควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio)

---------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาเรียนดี และรอบโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) ไปตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 และ 24 ตุลาคม 2561 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นั้น  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบโควตาเรียนดี และรอบโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) ตามรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ขอให้ผู้ที่มีีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

21 พฤศจิกายน 2561

 

ดาวน์โหลดประกาศ

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

ลงทะเบียน 2/2561 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

--------------------

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1 (เพิมเติม)

--------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561  บัดนี้ได้มีคณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งผลการคัดเลือกเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready