Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

--------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 (ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.) หรือชำระในวันที่ 8 มีนาคม 2563 (ในเวลา 08.30 - 000009.00 น.)

 

หมายเหตุ  1.ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส แล้วมีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบ (ในกรณีที่ระบบรับสมัครยังไม่เปลี่ยนสถานะ) ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงเพื่อขอดูสถานที่สอบได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น.
              2.ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วสามารถแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อขอดูสถานที่สอบได้ทันทีที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
              3.หากมีข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามประกาศฉบับนี้สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ 081-7735018 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา) หรือ 091-8862859 (นางสาวเฉลย  ทองคำ)

**** อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ ****

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

-----------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เข้าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ตามเวลาและสถานที่ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย

 

หมายเหตุ  1.กรณีผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศ  ผู้สมัครสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น.
              2.หากมีข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามประกาศฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 081-7735018 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา) หรือ 091-8862859 (นางสาวเฉลย  ทองคำ)

**** อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ ****

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ รับตรงอิสระ 2(เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

-------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น  บัดนี้ มีผลการคัดเลือกเพิ่มเติมจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2563 และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

--------------

ดาวน์โหลดประกาศ

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready