Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

สอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (Pre-test) ปีการศึกษา 2563


ตารางสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

 คลิปแนะนำการสอบ

ฉบับที่ ชื่อวิชา จำนวน
(ข้อ)
หลักสูตรที่ต้องสอบ
1  วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 40 ทุกหลักสูตร
2  วิชาคณิตศาสตร์ 20 ทุกหลักสูตร
3  วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 ทุกหลักสูตร
4  วิชาภาษาอังกฤษ (PBRU English Placement Test) 40 ทุกหลักสูตร
5  วิชาทักษะวิชาชีพครู 50 ครุศาสตรบัณฑิต

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 2 และ รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(รอบที่ 2)

----------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System (ฉบับที่ 1) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสอบพื้นฐานด้วยวิธีการสอบผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอบโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) นั้น ต้องมีคุณสมบัติที่อยู่ในเกณฑ์ขอสำเร็จการศึกษาอย่างครบถ้วน ดังนี้

1.มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
3.ไม่ติดค้างค่าบำรุงการศึกษา/ค่ารักษาสถานภาพ
4.ไม่ติดค้างการยืม-คืน สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าปรับของสำนักวิทยบริการ
5.ผ่านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

บัดนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงขอประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) 

ดังปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

ดาวน์โหลดประกาศ

ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

วันที่กิจกรรม

19-22
มิถุนายน 2563

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพบนักศึกษาใหม่
ช่องทางการติดต่อผู้สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2563
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23
มิถุนายน 2563
กิจกรรมการสอบ pretest
คลิปแนะนำการสอบ
24
มิถุนายน 2563
อธิการบดีพบนักศึกษาใหม่
อธิการบดีพบผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่
กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษาใหม่
 25-30
มิถุนายน 2563
  นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำรายวิชา
1 กรกฎาคม 2563 : เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563
ช่วงที่ 1 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วงที่ 2 เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

กำหนดเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

---------------------------

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษามีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพด้านการวางแผนและการเตรียมความพร้อม และนำปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึการะดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้

ดาวน์โหลด

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready