Menu
RSS
A+ A A-

กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ดร.เมธาวิน  สาระยาน)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน คลิก  ที่นี่
แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ 2565  คลิก  ที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2565 คลิก  ที่นี่

 

 

แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
2. ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม)/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. ข้อมูลรายการเบิกเงินกู้ยืม จากเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/
4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2564
5. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
5.1. มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
5.2. ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
       พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
       คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
         - เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
         - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
         - สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
         - หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่
6. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
7. เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะผู้กู้รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม
    7.1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
    7.2. สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวปฏิบัติในการทำสัญญา และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ (เฉพาะผู้กู้รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม)
1. สัญญากู้ยืมเงิน พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม                                                                                                               จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้กู้ , ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง(กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์)  จำนวน 2 ฉบับ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม                                                                                            จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้กู้ , ผู้แทนโดย
ชอบธรรม/ผู้ปกครอง(กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย)                                                         จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)                                                                                                                          จำนวน 1 ฉบับ
    4.1. ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียน หรือ
    4.2. สำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ส่ง สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
    4.3. เป็นนักศึกษารับทุนฯ ส่ง ประกาศ/บันทึกข้อความการได้รับทุนฯ

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready