Menu
RSS
A+ A A-

ใบอนุญาต ออกไม่ทัน สมัครได้

ใบอนุญาต ออกไม่ทัน สมัครได้ 

 

29 มีนาคม 2560

เรียน ศธจ./ผอ.สพท.ทุกท่าน

          ขอแจ้งมติ กคศ.ที่ประชุมในวันนี้เวลา10:30น. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสอบครูผู้ช่วย ดังนี้

         1. การนับหน่วยกิต กรณีชื่อวิชาเอกไม่ตรงกัน ให้นับ30หน่วยกิต(คงเดิม) แต่ไม่ต้องพิจารณาว่าต้องได้เกรดCในวิชาที่มานับหน่วยกิต (มติใหม่)

         2. การใช้เอกสารรับรองในการประกอบวิชาชีพ ที่คุรุสภาเคยออกให้4ใบ  

            - เดิม แจ้งว่าใช้ได้ 3ใบ

           - แนวปฏิบัติเพิ่มเติม ใช้ได้ทั้ง4ใบ 

          3.สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ และอยู่ระหว่างที่มหาวิทยาลัยขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ  ให้ใช้หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนที่สามารถPrint out จากเว็บฯคุรุสภาแทนได้ และให้รับรองสำเนาถูกต้อง    

              คุรุสภาจะออกหลักฐานใบรับรองตัวจริงให้ภายในวันที่4 เม.ย.60 ก่อนเที่ยงคืน  ดังนั้นกศจ.อาจอำนวยความสะดวกให้สมัครก่อนกรณีที่ยังไม่มีหลักฐานใดๆ แล้วจึงให้ส่งเอกสารมาภายหลัง แต่ทั้งนี้เอกสารทุกรายการต้องออกไม่หลังวันที่4 เม.ย.60 

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ../ บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการกพฐ.

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready