×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 572

Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2558

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

Read more...

ผลการทดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดให้นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่สองเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการสำเร็จการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จัดทดสอบภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่  ด้านคำศัพท์ จำนวน 25 ข้อ ด้านบทสนทนา จำนวน 25 ข้อ ด้านไวยากรณ์ จำนวน 25 ข้อ และด้านการอ่าน จำนวน 25 ข้อ  รวมทั้งหมด 100 ข้อ รวม 100 คะแนน  ทดสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการสอบดังนี้

Read more...

แนวปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2558 โดยสอบข้อเขียนเวลา 10.30 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

Read more...

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคปกติ) เทอม 2/2557

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2552 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready