Menu
RSS
A+ A A-

แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562

-----------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้มีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลต่อกำหนดการสอบปลายภาคของนักศึกษาที่กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 5-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น ส่งผลต่อการขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของนักศึกษาในภาพรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบปลายภาคและการส่งผลการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การมีสิทธิ์สอบปลายภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การมีสิทธิ์สอบปลายภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2562

----------------------

ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติมนั้น เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลในสภาวการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเห็นสมควรออกประกาศ ดังนี้

1. นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามแนวทางที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด โดยไม่นับเวลาเรียนที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นเกณฑ์ในการกำหนดผู้มีสิทธิ์สอบ

2. กรณีนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน (นักศึกษาจองรายวิชาหรือทำเรื่องขอผ่อนผัน) แต่เข้าเรียนในระบบออนไลน์ มีคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนจากการสอบปลายภาคตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด ให้ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบการส่งเกรดออนไลน์ตามปกติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ปฏิทินการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลา
ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดปฏิทิน

Read more...

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 1)

---------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๘ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โควตาเรียนดี โควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) รอบรับตรงอิสระ ๑ ถึง ๓  และกำหนดให้มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-19) (ฉบับที่ ๕) โดยมหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม  ถึง ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งสถานการณ์ที่วิกฤตนี้อาจส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและอาจมีผลต่อกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามกำหนดการเดิม ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกระบวนการ 

จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ http://admission.pbru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติการรายงานตัว (เอกสารแนบ ๑) และให้ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อ (เอกสารแนบ ๒) ดำเนินการรายงานตัวตามกำหนดการตามประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การนำเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

---------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 1 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-5 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 5) อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1453/2560 จึงประกาศการรายงานตัวและแนวปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบรายงานตัว

Read more...

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home)
ของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

---------------------------

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำภาคการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม)

-----------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับสมัครสาขาวิชาเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Read more...

ประกาศปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ.2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย

-------------------------

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยได้นั้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอปรับรายละเอียดของ มคอ.2-7 ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียด

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโคงตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม

--------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตาเรียนดี และ โควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) ไปแล้วนั้น  มีผู้สนใจสมัครและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม  บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศมาชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลาในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2

 

หมายเหตุ  1.ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศแนบท้าย เข้าไปพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่ http://admission.pbru.ac.th

              2.ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในใบชำระเงินและกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ที่ตนเอง ในกรณีที่ชำระจากช่องต่าง ๆ สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยฯ ได้หลังจากวันชำระ 10 วันทำการ โดยถือหลักฐานการชำระเงินมายื่นด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารงานคลังและทรัพย์สิน ในวันและเวลาทำการ (08.30-15.30 น.)

              3.หากท่านไม่ชำระเงินตามวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์และจะคัดเลือกผู้สมัครในรอบต่อไปเข้าแทน

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1

--------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบประกาศ ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลาในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2

 

หมายเหตุ  1.ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศแนบท้าย เข้าไปพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่ http://admission.pbru.ac.th

              2.ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในใบชำระเงินและกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ที่ตนเอง ในกรณีที่ชำระจากช่องต่าง ๆ สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยฯ ได้หลังจากวันชำระ 10 วันทำการ โดยถือหลักฐานการชำระเงินมายื่นด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารงานคลังและทรัพย์สิน ในวันและเวลาทำการ (08.30-15.30 น.)

              3.หากท่านไม่ชำระเงินตามวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์และจะคัดเลือกผู้สมัครในรอบต่อไปเข้าแทน

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready