Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

------------------------

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุมธตันติเวชกุล ได้กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีกรศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว ส่งเสริมความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาสัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงกำหนดวันรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

--------------------------

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดรายละเอียดการรับรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

-------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบโควตาพิเศษและโครงการต่าง ๆ รอบเรียนดีและความสามารถพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ และรอบรับสมัครผ่านระบบ TCAS ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ที่ 1334/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ดังรายละเอียดและเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System
ดาวน์โหลดประกาศ

การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงิน ค่าสมัครเท่านั้น หากวิชาใดมีผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนหมดเขตรับสมัคร  ระบบจะปิดรับสมัครวิชานั้น โดยอัตโนมัติ  ผู้ที่จองวิชาสอบไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้ชำระเงินจะไม่สามารถชำระเงินได้ 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.00 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

1. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคน แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่จะเข้าสอบทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและภายในอาคารสอบ
3. ช่วงระหว่างรอเข้าสอบ ให้นักศึกษาทุกคนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready