Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

--------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) ลงงวันที่ 29 มีนาคม 2567  บัดนี้ มีผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แนบหลักฐานเพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ1 ดำเนินการแนบเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมในการรายงานตัวได้ที่ http://reg.pbru.ac.th ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยศึกษาแนวปฏิบัติได้ตามเอกสารแนบ 2 และให้ผู้ที่แนบเอกสารเรียบร้อยแล้วเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ตามเอกสารแนบ 3

ดาวน์โหลดประกาศ

 

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567

--------------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน
https://reg.pbru.ac.th/register/home

 

ระยะเวลาการศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ระยะเวลาการศึกษา การพันสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2566

-----------------------------------

ตามกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หมวดที่ 5 ข้อ 29 วรรคท้าย

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง ระยะเวลาการศึกษา การพ้นสถานภาพ และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

แจ้งกำหนดการ การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
 
ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ ต้องแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวฯ (ในระบบออนไลน์) ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567
โดยแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวในระบบและตรวจสอบผลการแนบเอกสาร ได้ที่ http://reg.pbru.ac.th
--------------
ศึกษาแนวปฏิบัติการแนบเอกสารเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ https://url.in.th/HGpJf
--------------
สอบถามเพิ่มเติม
หน่วยรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร.0 3289 3002
 
                    
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready