Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ  โครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ ปีการศึกษา 2567

-------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2566 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 เข้ารับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามกำหนดการในเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

 

หลักฐานการรายงานตัวประกอบด้วย

1. ใบรายงานตัวที่กรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง  ระบุวันที่                                 จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกับกับพร้อมระบุวันที่ลงชื่อ    จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา และมีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 2 ด้าน        จำนวน 2 ชุด
5. ภาพถ่ายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว                             จำนวน 2 รูป

 

หมายเหตุ ให้ผู้รายงานตัวทุกคนเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อส่งเป็นหลักฐานการรายงานตัวต้นฉบับให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สามารถติดตามได้ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (Pre-test)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

----------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  บัดนี้ มีผู้สมัครและชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามกำหนดการในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 1 เข้าสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยศึกษารายละเอียดการสอบได้ที่เอกสารแนบหมายเลข 2

ดาวน์โหลดประกาศ

หมายเหตุ นักศึกษาที่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลังจากวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ให้นำหลักฐานการชำระเงินเพื่อขอเข้าสอบได้ที่ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ในวันที 21 มิถุนายน 2567 ในเวลา 7.30 – 9.00 น.

 

แนวปฏิบัติในการสอบ

1)  ผู้เข้าสอบใส่ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2)  เตรียมบัตรที่แสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวบัตรประชาชน
3)  เตรียมยางลบ ดินสอดำ 2B
4)  ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบถึงจะเข้าสอบได้ แต่ถ้ามาถึงห้องสอบเกินกว่า 30 นาทีแล้วนับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสอบ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เว้นแต่คณะจะมีประกาศกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
5)  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
6)  ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
7)  ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในขณะที่อยู่ในห้องสอบ

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

----------------------------

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถศึกษารายละเอียดจากกำหนดการรับสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเข้าไปสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 ประจำปีการศึกษา 2567

--------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นมา บัดนี้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารแนบ 1 ตามกำหนดการในเอกสารแนบ 2 โดยเตรียมความพร้อมดังนี้

1.ผู้เข้ารายงานตัวต้องแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ http://reg.pbru.ac.th ให้เรียบร้อย

2.นำเอกสารต้นฉบับที่แนบในระบบประกอบด้วย
        1)ใบประจำตัวฉบับเดียวกับที่แนบในระบบ
        2)บัตรประชาชน หรือบัตรที่แสดงตัวตน   ฉบับจริง
        3)ใบแสดงวุฒิการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง
        4)สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาทีระบุวันสำเร็จการศึกษาฉบับเดียวกันกับที่แนบในระบบ ขนาด A4 ถ่ายหน้าหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน  จำนวน 2 ฉบับ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready