Menu
RSS
A+ A A-

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2567  

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ได้กำหนดการสมัครออกเป็น 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 2 PBRU DNA  รอบที่ 3 Road Show  รอบที่ 4 รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/ครูเพชรราชภัฏ  บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 2 PBRU DNA  เพื่อเป็นการปรับปรุงกำหนดการรับสมัครรอบที่  3 Road Show  รอบที่ 4 รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/ครูเพชรราชภัฏ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดิมเป็นกำหนดการใหม่ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดประกาศ

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready