Menu
RSS
A+ A A-

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565  กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2565 แต่เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ GAT / PAT จากเดิม วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นวันที่ 12-15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว 

อาศัยคำสั่ง 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  แพทย์แผนไทยบัณฑิต  และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 ตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready