Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษระหว่าง วันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ ตามเอกสารแนบ 1

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามขั้นตอนแนะแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2564 หากท่านไม่ดำเนินการภายกำหนดการดังกล่าวมหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready