Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564

----------------------------------

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้กำหนดการรับสมัครได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามรายชื่อในเอกสารแนบหมายเลข 1 ขอให้ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อในเอกสารแนบหมายเลข 1 ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ได้ตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready