Menu
RSS
A+ A A-

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
(ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 

-----------------------------------------------

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้กำหนดให้สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2564 และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถดำเนินการสมัครเพิ่มเติมได้ 

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 071/2564 จึงประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  โดยกำหนดคุณสมบัติ และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admis/index.jsp

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready