Menu
RSS
A+ A A-

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดี
และโควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

------------------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564  ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บัดนี้ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการรับสมัครและประกาศผลการรับสมัครเสร็จสิ้นทุกรอบแล้วนั้น

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 071/2564 จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้สนใจสมัคร สามารถเข้าดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับได้ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 และกำหนดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 2 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail :pailin.rit@mail.pbru.ac.th

link ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เว็บไซต์คณะต่าง ๆ

 เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ipv6 ready