Menu
RSS
A+ A A-

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1
ประจำปีการศึกษา 2564

-------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการประมวลผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามสาขาวิชาที่สอบได้ โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

ดาวน์โหลดประกาศ

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready