Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3

--------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 3 และมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 15 - 16 เมษายน 2563 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 ตามเอกสารหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready