Menu
RSS
A+ A A-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 รอบ รับตรงอิสระ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรงอิสระ 2) 
ประจำปีการศึกษา 2563

-------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑฺิต (บธ.บ.) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) รอบรับตรงอิสระ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 2 ตามเอกสารแนบ้ทายหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ขำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวันเวลาที่กำหนด ในเอกสารแนบท้าย หมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563 02:38
Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready