Menu
RSS
A+ A A-
รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา (227)

ประกาศรายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา และเพื่อเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำ

ปีการศึกษา 2565 ดังเอกสารแนบ 1 และขอให้ศึกษาแนวปฏิบัติในการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

**********นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนก่อนถึงเวลาเข้าสอบ**********

1.การแต่งกายของนักศึกษา

นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2.สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ

1)บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่มีภาพถ่ายและออกให้โดยหน่วยงานของทางราชการ
2)ปากกาน้ำเงิน
3)ดินสอดำชนิด 2 บี ขึ้นไป
4)ยางลบ

3.ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1)นักศึกษาต้องจำรหัสนักศึกษาได้ เนื่องจากต้องใช้ในการเขียนในกระดาษคำตอบ
2)นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบให้พร้อม ไม่อนุญาตให้ยืมกันในห้องสอบ
3)ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังผ่านเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที ในวิชานั้น ๆ
4)ไม่อนุญาตให้พูดคุยกับผู้เข้าสอบอื่นหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว หากมีคำถามให้สอบถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น
5)หากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา นักศึกษาจะต้องนั่งรอในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
6)ห้ามนำข้อสอบและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็จขาด
7)ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือเผยแพร่แบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบ
8)หากพบการทุจริตในการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ คณะกรรมการคุมสอบมีอำนาจให้นักศึกษายุติการสอบและเชิญออกจากห้องสอบทันที

 

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2565

----------------------------

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์และแนบไฟล์เอกสารการรายงานเอกสารเพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ https://reg.pbru.ac.th/ โดยศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์และการแนบไฟล์เอกสารรายงานตัวได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/ เมนู “คู่มือการใช้งาน” หน้า 21-28 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2565 และขอให้ผู้ยืนสิทธิ์ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ ส่งเอกสารรายงานตัวต้นฉบับ  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามกำหนดการในเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบที่ 1 เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก และดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ที่ 1334/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ http://admission.pbru.ac.th/ โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติการรายงานตัวจากคู่มือการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตามเอกสารแนบท้าย 2

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

---------------------------------------------

             ตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปีตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ

  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

 

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3
ประจำปีการศึกษา 2565

------------------------------------------------------

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและแพทย์แพทย์แผนไทยบัณฑิต ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นั้น บัดนี้ 

การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อ 3.3  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  และแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามขั้นตอน และแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565 หากท่านไม่ดำเนินการภายกำหนดการดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองเข้าสู่กระบวนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทดแทนในลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ

 

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 

----------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นั้น บัดนี้ มีผู้ดำเนินการยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ที่ 1334/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ http://admission.pbru.ac.th/ โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติการรายงานตัวจากคู่มือการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตามเอกสารแนบท้าย 2

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ (portfolio) รอบรับตรงอิสระ 1 และ 2 ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ที่ 1334/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ http://admission.pbru.ac.th/ โดยศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติการรายงานตัวจากคู่มือการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตามเอกสารแนบท้าย 2

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready