Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

(สอบคัดเลือกทั่วไป)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบสอบคัดเลือกทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562
รอบสอบคัดเลือกทั่วไป (ข้อเขียน)

--------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือกทั่วไป (ข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวันเวลาในเอกสารแนบหมายเลข 2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

รายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ PBRU Exit Exam System

รายชื่อผู้สมัครและห้องสอบพื้นฐาน
ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

 สำหรับการสอบวันพุธ

Section A คือเวลา 13.00 - 15.00 น.

 Section B คือเวลา 15.10 - 17.10 น.

 

ดาวน์โหลด

  

 

การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online 

---------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนาระบบ PBRU Exit Exam System Online เพื่อใช้ในการจัดสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 43.7 กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยกเว้นภาคนอกเวลา  สอบผ่านวิชาความรู้พื้นฐานอย่างน้อย 3 ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย  นั้น

บัดนี้ ระบบ PBRU Exit Exam System Online ได้เปิดใช้งานแล้ว  นักศึกษาสามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชาได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th โดยใช้ username และ password เดียวกันกับระบบลงทะเบียนออนไลน์  

การทดลองสอบในระบบตามประกาศฉบับนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เป็นเพียงการเข้าไปทดลองสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัวค้นหาคำตอบ และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ก่อนสมัครสอบจริงด้วยระบบออนไลน์ที่เป็นระบบคลังข้อสอบแบบสุ่มจากระบบทดลองสอบนี้ การสมัครสอบเพื่อนำผลไปประกอบการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครสอบรายวิชาพื้นฐานซึ่งจะประกาศเป็นรอบ ๆ ไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศและคู่มือการใช้งาน

 

(สอบคัดเลือกทั่วไป)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบข้อเขียน)เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบข้อเขียน)เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

-----------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัเลือก(ข้อเขียน)ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ได้ครบกำหนดเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศสอบคัดเลือกใน วันที่ 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13.00 น.

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607
โทรสาร -
ipv6 ready