Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 1)

---------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๘ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โควตาเรียนดี โควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) รอบรับตรงอิสระ ๑ ถึง ๓  และกำหนดให้มีการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-19) (ฉบับที่ ๕) โดยมหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม  ถึง ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งสถานการณ์ที่วิกฤตนี้อาจส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและอาจมีผลต่อกระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามกำหนดการเดิม ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกระบวนการ 

จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ http://admission.pbru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติการรายงานตัว (เอกสารแนบ ๑) และให้ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อ (เอกสารแนบ ๒) ดำเนินการรายงานตัวตามกำหนดการตามประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การนำเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ Exit Exam System (ฉบับที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
ผ่านระบบ Exit Exam System (ฉบับที่ 1)

 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ธนาคารหรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส ก่อนหมดเขตรับสมัคร
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบอีกครั้ง โดยสำนักส่งเสริมฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหลังจากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 1) ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

---------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ 1 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-5 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 5) อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1453/2560 จึงประกาศการรายงานตัวและแนวปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบรายงานตัว

แนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home)
ของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

---------------------------

ดาวน์โหลดประกาศ

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready