Menu
RSS
A+ A A-

แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคนอกเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563
และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลา

----------------------------

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 454 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยกำหนดให้วันที่ 19-22 พฤศจิกายน และวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ นั้น ซึ่งในวันหยุดดังกล่าวตรงกับวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และวันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลา

เพื่อให้การจัดการสอบปลายภาคการศึกษาและการเปิดภาคการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของนักศึกษาภาคนอกเวลา ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

Last modified onวันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563 09:05

Latest from Pailin Rittidech

Login to post comments
back to top

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready