Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาการแพทย์แผนไทย ภาคนอกเวลา รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยภาคนอกเวลาปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558

1. ภาษาไทย

2. ภาษาอังกฤษ

3. คณิตศาสตร์

4. คอมพิวเตอร์

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready