Menu
RSS
A+ A A-
Pailin Rittidech

Pailin Rittidech

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

กำหนดการสอนชดเชย 2-2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมข้าราชการ อาจารย์ และบุุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
และฟังบรรยาย ตามความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแจ้งวันสอนชดเชย เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน (รอบพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน (รอบพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาภาษาไทย  อบรมที่ห้อง 2372 

- วิชาคณิตศาสตร์  ...รอข้อมูลจากสาขา...

- วิชาคอมพิวเตอร์  ...รอข้อมูลจากสาขา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready