Menu
RSS
A+ A A-
วิชาพื้นฐาน 4 วิชา

วิชาพื้นฐาน 4 วิชา (75)

การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การทดลองสอบด้วยตนเองผ่าน PBRU Exit Exam System Online 

---------------------------

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนาระบบ PBRU Exit Exam System Online เพื่อใช้ในการจัดสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 43.7 กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยกเว้นภาคนอกเวลา  สอบผ่านวิชาความรู้พื้นฐานอย่างน้อย 3 ใน 4 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย  นั้น

บัดนี้ ระบบ PBRU Exit Exam System Online ได้เปิดใช้งานแล้ว  นักศึกษาสามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชาได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th โดยใช้ username และ password เดียวกันกับระบบลงทะเบียนออนไลน์  

การทดลองสอบในระบบตามประกาศฉบับนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เป็นเพียงการเข้าไปทดลองสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัวค้นหาคำตอบ และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ก่อนสมัครสอบจริงด้วยระบบออนไลน์ที่เป็นระบบคลังข้อสอบแบบสุ่มจากระบบทดลองสอบนี้ การสมัครสอบเพื่อนำผลไปประกอบการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครสอบรายวิชาพื้นฐานซึ่งจะประกาศเป็นรอบ ๆ ไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศและคู่มือการใช้งาน

 

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ Exit Exam System

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ผ่านระบบ Exit Exam System

 

ขั้นตอนการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ Exit Exam System Online
1.สมัครสอบวิชาพื้นฐานตามเวลาที่กำหนดในประกาศ โดยเข้าสู่ระบบ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
2.เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบวิชาพื้นฐาน โดยไม่สามารถเลือกเวลาในการสอบได้
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาพื้นฐาน วิชาละ 50 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง (ฝ่ายการเงิน)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก่อนหมดเขตรับสมัคร (เวลาทำการของฝ่ายการเงิน 08.30 – 15.30 น.)
4.ตรวจสอบเวลาสอบและห้องสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
5.เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
6.หลังเสร็จสิ้นการสอบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ทันที

หมายเหตุ : นักศึกษาไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้ หากสมัครแล้วไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าขาดสอบในวิชานั้น ๆ และไม่สามารถขอสอบรอบนั้นในภายหลังได้

 

 

สามารถเข้าไปทดลองสอบวิชาพื้นฐานได้ที่ http://exitexam.pbru.ac.th/

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561

วิชา/รอบ

24-28 ธันวาคม 2561

ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ห้องร่มฉัตรบารมี (ห้อง 2323)

 

สำหรับนักศึกษสายครูที่ออกฝึกสอนอยู่ ไม่สามารถเข้าอบรมได้นั้น สำนักส่งเสริมฯ จะนำรายชื่อไปรวมกับการอบรมครั้งต่อไป

 

Read more...

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โดยจะจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 และ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ดังนี้

สอบ กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
วัน เดือน ปี เวลา วัน เดือน ปี เวลา
วิชาภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

13.00-15.00 น. วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

13.00-15.00 น.
วิชาคอมพิวเตอร์ 15.10-17.10 น. 15.10-17.10 น.

ดาวน์โหลดประกาศ

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วิชา/รอบ

รอบที่ 1
(21-25 พฤษภาคม 2561)

รอบที่ 2
(28, 30-31 พฤษภาคม, 1-2 มิถุนายน 2561)

ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ ห้อง 423 ห้อง 423
ภาษาไทย ห้อง 2372 ห้อง 2372

 

สำหรับนักศึกษสายครูที่ออกฝึกสอนอยู่ ไม่สามารถเข้าอบรมได้นั้น สำนักส่งเสริมฯ จะนำรายชื่อไปรวมกับการอบรมครั้งต่อไป

 

Read more...

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

Read more...

การจัดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

 

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน

คู่มือการสมัคร

Read more...
Subscribe to this RSS feed

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready