Menu
RSS
A+ A A-

งานทะเบียน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ชื่อ :  ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ บุตตะพันธ์
Name :  Acting Sub Lt.Tanawat Buttaphan
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  วท.บ. (สถิติธุรกิจและการประกันภัย)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ
E-mail :  -
โทรศัพท์ :  032-893004
งานที่รับบริการ :

 งานประมวลผลสำเร็จการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน :  การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 032-708607     โทรสาร 032-708654
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  E-mail : pailin.rit@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready